Głębokie uczenie się poprzez pedagogikę transformacyjną | The University of Queensland

EdX to edukacyjna organizacja non-profit udostępniająca masowe otwarte kursy online prowadzone przez uniwersytety i instytuty naukowe z całego świata.

Jedną z instytucji, z którą edX współpracuje, jest The University of Queensland, na którym przez ostatnie tygodnie brałem udział w kursie Deep Learning through Transformative Pedagogy (Głębokie uczenie się poprzez pedagogikę transformacyjną).

Kurs Deep Learning through Transformative Pedagogy został opracowany dla nauczycieli i liderów edukacji. Bada głębokie uczenie się, łącząc najbardziej aktualne badania z zakresu psychologii poznawczej, współczesnych teorii edukacyjnych i perspektyw neurobiologicznych.

Wnioski z kursu:

⚫ Głębokie uczenie prowadzi do lepszego zrozumienia tematu lekcji, a tym samym lepszego zapamiętywania i przypominania. Jeśli chcesz, aby uczeń „zgłębił” dany temat, pozwól mu nie tylko zapamiętać i odtworzyć wiedzę, ale także coś z nią zrobić (np. twórczo jej używać, krytykować, porównywać, badać itp.).

⚫ Pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, jest nie co, uczniowie wiedzą, ale to, co zrobią lub co są w stanie zrobić z nabytą wiedzą.

⚫ Wiedza, którą staramy się przekazać naszym uczniom, powinna stać się dla nich bardziej umiejętnością lub okazją do zadawania pytań.

⚫ To nigdy nie zadziałało (zapamiętywanie), bo to tylko zdobywanie wiedzy. Uczniowie powinni tę wiedzę wykorzystać, bo kiedy właściwie jej nie używają, tak naprawdę, niczego się nie uczą.

⚫ Pytanie brzmi, dlaczego obowiązkowe jest ocenianie wiedzy naszych uczniów na dowolny temat, zamiast oceniania ich umiejętności.

⚫ Podejścia odwróconej klasy stają się coraz bardziej popularne. To podejście, w swojej uproszczonej formie, charakteryzuje się jako odwrócenie tego, co tradycyjnie robi się w klasie i w domu. Przygotowanie i czytanie odbywa się teraz w domu, podczas gdy praca domowa jest odrabiana w czasie lekcji w klasie.

⚫ W ciągu ostatnich trzydziestu lat naukowcy interesowali się sposobem, w jaki rozmowa/dialog w czasie lekcji może wspierać rozwój poznawczy. Kiedy uczniowie słuchają innych, opierają się na pomysłach innych lub nie zgadzają się z nimi, a także przedstawiają wyjaśnienia/uzasadnienia poglądów i opinii, poprawiają wyniki w nauce. Innymi słowy, efektywne rozmowy/dyskusje mogą wspierać i wzmacniać głębokie uczenie się.

⚫ Sokratejskie podejście do nauczania obejmuje stymulowanie dialogu wokół tematu poprzez zachęcanie ucznia do zadawania pytań prowokujących do myślenia.

⚫ W 1940 roku Stephen Corey przeanalizował dosłowne transkrypcje przemówień klasowych z sześciu różnych klas. Jego zamiarem było przesłuchanie tego, co ujawniła rozmowa na temat wzrostu zrozumienia przez uczniów. Pisał jednak, że badanie nie zakończyło się sukcesem z tego prostego powodu, że podczas pięciu dni lekcyjnych uczniowie nie mówili wystarczająco dużo, z kolei nauczyciele mówili w dwóch trzecich trwania lekcji. Na każde zapytanie ucznia nauczyciele zadawali około 11 pytań. Uczniowie zadawali średnio mniej niż jedno pytanie, a nauczyciele średnio ponad 200 pytań. Nauczyciele często odpowiadali na własne pytania. Wiele się zmieniło od 1940 roku, ale dyskurs w klasie nadal jest zdominowany przez nauczycieli i ich pytania oraz przez tzw. „klucz odpowiedzi”. Nauczyciele zadają pytania ze znanymi odpowiedziami (Howe i Abedin, 2013), które ograniczają możliwości doświadczania przez uczniów wyzwań poznawczych, a tym samym utrudniają efektywne uczenie się (Alexander, 2008).

⚫ Profesor Jason Mattingley wyjaśnił, że zanim informacja może zostać zakodowana przez mózg, uczeń musi najpierw zwrócić na nią uwagę. Mózg nie zwraca jednak uwagi na wszystkie informacje w równym stopniu i nie odbiera informacji biernie. Mózg próbuje raczej stworzyć ciągły model świata, przewidując, co będzie dalej.

⚫ Neuronauka mówi nam, że jeśli nie czujemy się bezpiecznie, nie możemy rozwijać dobrze prosperującej nauki. Nasi uczniowie powinni czuć się bezpiecznie i komfortowo w środowisku uczenia się. Powinni móc bez obaw zadawać krytyczne pytania i mówić: „nie rozumiem tego”.

⚫ Uczenie się jest zarówno poznawcze, jak i emocjonalne. Emocje napędzają nasze zainteresowania, motywację i zaangażowanie. Jeśli uczeń uzna, że ​​treść jest nudna, nieistotna, niepokojąca, zbyt trudna lub zbyt łatwa, to może stać się poznawczo niezaangażowany, o czym świadczy nieuwaga, marzenia, destrukcyjne zachowanie i nieobecność. Jeśli uczniowie są poznawczo niezaangażowani, najprawdopodobniej będą również behawioralnie niezaangażowani – przejawiając wycofanie, brak wysiłku i brak uczestnictwa w lekcji. Kluczowym czynnikiem emocjonalnym, decydującym o zaangażowaniu, jest zainteresowanie. Tam, gdzie jest większa wartość i znaczenie dla ucznia, wzrasta zainteresowanie, które przenosi wzrost wydajności.

⚫ Emocje wpływają na szereg zdolności poznawczych, w tym: uwaga, pamięć, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, przetwarzanie informacji, myślenie. Zaangażowanie wpływa na zainteresowanie, motywację i interakcje społeczne. A więc emocje i głębokie zaangażowanie w naukę są ze sobą ściśle powiązane.

⚫ Metaanalizy Johna Hattie wskazują, że relacja uczeń-nauczyciel są absolutnie najważniejsze – kontekst szkolny jest głównym źródłem wiedzy społecznej i kulturowej oraz ważnym czynnikiem jest jakość relacji ucznia z nauczycielem. Jakość relacji, jakie istnieją między nauczycielem a uczniem, między nauczycielem a klasą i między uczniami, nadaje społeczny ton klasie.

⚫ Ważną częścią budowania pozytywnych relacji społecznych w klasie jest poznawanie uczniów jako wyjątkowych jednostek.

⚫ Naszym zadaniem jest pomóc uczniom być liderami w ich własnym uczeniu się.

⚫ Drama procesu to metoda nauczania i uczenia się, w której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pracują w roli i poza nią. Jako metodologia nauczania, drama rozwinęła się głównie z prac Briana Waya, Dorothy Heathcote i Gavina Boltona oraz poprzez pracę innych wiodących praktyków dramy. Cecily O’Neill opisuje dramę jako metodę do odkrywania problemu, sytuacji, tematu lub serii powiązanych pomysłów. Drama w warunkach szkolnych zwykle obejmuje całą klasę pracującą z nauczycielem w roli w wymyślonym scenariuszu. W dramie uczniowie uczą się myśleć poza własnymi punktami widzenia i rozważać wiele perspektyw na dany temat poprzez odgrywanie różnych ról. Na przykład, jeśli omawiane jest takie zagadnienie jak wyrąb lasu, uczniowie mogą wcielić się w drwali, ludzi żyjących w społeczności leśnej lub ekologów. Granie różnych pozycji zachęca ich do przekształcenia się w „innych” i spojrzenia na życie z tego punktu widzenia.

⚫ Relacja uczeń-nauczyciel jest niezwykle ważna w procesie uczenia się uczniów. Kiedy klasa charakteryzuje się zaangażowanymi nauczycielami, jest znacznie większa szansa, że ​​uczniowie będą aktywnie zaangażowani i nastąpi głębokie uczenie się.

⚫ Informacja zwrotna w kontekście edukacyjnym ma potężny wpływ na rozwój uczenia się, ale, jak twierdzą Hattie i Timperley (2007), może to być wpływ pozytywny lub negatywny, w zależności od sposobu, w jaki informacja zwrotna jest przekazywana uczniom.

⚫ Merrliyn zdefiniował informację zwrotną jako zrozumienie, gdzie jesteś teraz, gdzie zamierzasz być i jak się tam dostać. Te trzy kluczowe, fundamentalne pytania, pomagają wypełnić lukę, która może istnieć między miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, a miejscem, w którym powinieneś być, co prowadzi do poprawy wydajności.

⚫ Informacje zwrotne powinny mieć na celu zmniejszenie luki między tym, gdzie uczniowie są teraz, a tym, dokąd zmierzają. Dlatego powinniśmy położyć duży nacisk na to, aby z góry powiedzieć uczniom, jak wygląda sukces.

⚫ Literatura na temat postrzegania informacji zwrotnych przez uczniów zawiera wyniki mówiące o tym, że uczniowie są sfrustrowani informacją zwrotną, w której pokazuje się to, co zrobili źle i nie przekazuje się wskazówek, jak poprawić błędy. Skuteczna informacja zwrotna mówi uczniom, jak idą w odniesieniu do celów i kryteriów, a następnie dostarcza wskazówek i możliwości poprawy.

⚫ Ostateczny warunek skutecznej informacji zwrotnej to zapewnienie uczniom możliwości wdrożenia informacji zwrotnej.

⚫ Według profesora Johna Hattie z University of Melbourne najpotężniejsza informacja zwrotna to ta, która jest dostarczana przez uczniów do nauczycieli. Dzięki niej nauczyciele również mogą się rozwijać.

Cały kurs dostępny na: www.edx.org/course/deep-learning-through-transformative-pedagogy